Informace o zpracování osobních údajů

Úvodní informace 

Společnost PHOENIX CONTACT, s.r.o., se sídlem Dornych 54/47, Trnitá, 617 00 Brno, IČO  49432176, dále jen „PHOENIX CONTACT“ anebo „správce“, zpracovává osobní údaje třetích osob, (dále jen „Zákazník“ anebo „Zákazníci“), na základě a v souladu s dotčenými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále také jen „Nařízení“), a to za stanovenými účely, jakož i způsoby a prostředky zpracování, které vždy odpovídají příslušnému právnímu titulu ve smyslu článku 6 Nařízení.    

Tato Informace o zpracování osobních údajů Zákazníků obsahuje transparentní informace ve smyslu ustanovení článků 13 a 14 Nařízení a poučení o právech subjektů údajů ve smyslu ustanovení článků 15 až 22 Nařízení. 

Společnost PHOENIX CONTACT, s.r.o. zpracovává v souvislosti s používáním webových stránek „autonabijecka.cz“, (dále jen „webová stránka“ anebo „webové stránky“), následující osobní údaje Zákazníků:

 • identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení;
 • kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které Správci umožňují kontakt se Zákazníkem, zejména e-mailová adresa;
 • údaje související s používáním kontaktního formuláře a diskusního fóra, kterými jsou zejména identifikace zpráv/dotazů/příspěvků zaslaných ze strany Zákazníka, vč. identifikátorů, jako jsou IP adresy; 
 • údaje o chování Zákazníka na webových stránkách, kterými se rozumí zejména údaje o datu a času návštěvy, navštívených stránkách, údaje o odkazech, které byly zobrazeny, způsob pohybu na webových stránkách, posouvání obrazovky, použití kurzoru na webových stránkách, použitých funkcích stránek a o webových stránkách, ze kterých Zákazník přistupoval na webové stránky Správce;

dále jen „osobní údaje“.

Účely zpracování osobních údajů 

Správce zpracovává vybrané osobní údaje Zákazníků za následujícími účely: 

 • zpracování (zodpovězení) dotazu/příspěvku ze strany Zákazníka;
 • evidence dotazů/příspěvků Zákazníka v rámci diskuzního fóra;
 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování Zákazníků na webových stránkách;
 • přizpůsobení reklamy a jejímu cílení na Zákazníka. 

 

Právní důvody (tituly) zpracování osobních údajů 

Právním důvodem (titulem) ke zpracování osobních údajů Zákazníků ve smyslu článku 6 Nařízení ve vztahu ke shora uvedeným účelům zpracování jsou:

 • oprávněné zájmy správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR);
 • plnění povinností ze smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);
 • souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)

Pokud Zákazník vstupuje na webové stránky, jsou osobní údaje používány v první řadě za účelem měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování Zákazníků na webových stránkách na základě oprávněných zájmů Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). 

Osobní údaje Zákazníka jsou dále využívány pro zpracování (zodpovězení) dotazu/příspěvku ze strany Zákazníka, popř. evidenci příspěvků Zákazníka v rámci diskuzního fóra na základě plnění povinností ze smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) a vzhledem k zamýšlenému rozsahu poradenství na základě oprávněných zájmů správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). 

Se souhlasem Zákazníka se zpracováním osobních údajů jsou osobní údaje předávány třetím stranám (Google, Facebook)pro zobrazení nabídek na dalších webech, popř. zasílání a zobrazení přizpůsobených individualizovaných nabídek. Zákazník uděluje souhlas se zpracováním dobrovolně a může jej tedy kdykoliv odvolat. 

Soubory Cookies

Internetové stránky používají tzv. „cookies“. Cookie je malý textový soubor, který se uloží do počítače nebo mobilního zařízení Zákazníka při návštěvě webové stránky. Správce využívá cookies za účelem lepší identifikace preferencí Zákazníka a následného přizpůsobení webových stránek. Cookies dále umožní zařízení zapamatovat stránky navštívené ze strany Zákazníka a preferované nastavení jednotlivých stránek. 

Rozdělení cookies:

1.Trvalé (funkční) cookies – jsou uloženy v zařízení a po ukončení prohlížení webové stránky se nevymažou. Slouží dále: 

 • k identifikaci při přecházení mezi jednotlivými stránkami webu a při opětovných návštěvách;
 • k záznamu přihlášení z konkrétního zařízení, popř. zobrazení konkrétní verze webových stránek, pokud web nabízí v danou chvíli více variant;
 • k zajištění bezpečnosti, resp. k prověření, zda nebylo zneužito připojení k webové stránce;
 • k evidenci, zkoumání a odstraňování poruch a nefunkčnosti webové stránky.

Tyto cookies jsou nezbytné pro řádnou funkci webových stránek. Pokud dojde k jejich blokaci v prohlížeči, webové stránky nemusí fungovat správně a zobrazovat všechny služby.  

2.Volitelné cookies, používané pro analýzu internetových stránek a marketingové účely, zejména pak: 

 • výkonnostní cookies – shromažďují informace o navštívených stránkách a o způsobu využití webových stránek. Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování webových stránek;
 • reklamní cookies – využívají se k zobrazování cílené reklamy;
 • cookies sloužící k zobrazení služeb, které již byly ze strany Zákazníka prohlíženy a zobrazení přizpůsobených individualizovaných nabídek;

Společnost PHOENIX CONTACT, s.r.o. nevystupuje jako správce souborů cookies třetích osob; způsoby používání a možnosti správy je možné ověřit přímo na webových stránkách třetích osob. 

Volitelné cookies správce používá pouze se souhlasem Zákazníka. Při prvním přístupu na Internetové stránky se objeví transparentní informace o tom, že na Internetových stránkách jsou využívány soubory cookies (např. z důvodu zkvalitňování služeb, popř. k zajištění kvalitního prostředí na webových stránkách). Tento text dále obsahuje hypertextový odkaz na stránku s bližším popisem cookies a informace k souhlasu s použitím cookies (tlačítko „Souhlasím“). Tato transparentní informace se pak neobjeví po celou dobu, kdy bude cookie aktivní. Pokud vyprší doba trvání cookie anebo pokud bude cookie aktivně vymazána, informace se znovu objeví až při další návštěvě webových stránek a Zákazník bude znovu požádán o udělení souhlasu.

Analýza internetových stránek

Na webových stránkách je využívána služba analýzy internetových stránek Google Analytics společnosti [Google].

Google provádí analýzu užívání webových stránek; za tímto účelem mimo jiné používá cookies popsané shora.  

Společnost Google shromažďuje informace v souvislosti s užíváním webových stránek [např. typ prohlížeče, navštívené internetové stránky, operační systém, popř. jazykové nastavení], tyto budou přeneseny na server společnosti Google, kde proběhne jejich další analýza. Webové stránky využívají služby tzv. anonymizace údajů o IP adrese. Anonymizace IP adresy probíhá tak, že společnost Google zkrátí/anonymizuje posledních 8 číslic anebo posledních 80 bitů IP adresy. 

Tyto webové stránky používají následující funkce služby Google Analytics:

 • Demografické údaje a přehledy zájmů ve službě Google Analytics; přehledy zobrazení v obsahové síti Google;
 • Remarketing, přičemž platí, že hodnocení probíhá pouze na základě cookies, žádné další údaje použity nejsou, čímž je zajištěna Zákazníkova anonymita. 

Použití tohoto nástroje je možné omezit zde: https://www.google.com/settings/ads 

Informace ohledně zajištění dodržování adekvátní úrovně ochrany osobních údajů při zpracování osobních údajů jsou uvedeny na tomto odkazu: https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/.

Správce a zpracovatelé osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • MarketSoul s.r.o., se sídlem nám. T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín, IČO 0471412;

Jednotlivá práva ve smyslu Nařízení: 

Zákazníci jako subjekty údajů mají ve vztahu ke Správci ve smyslu článků 15 až 22 Nařízení následující právo: 

 • právo na přístup k osobním údajům, zejména právo žádat po Správci informaci o zpracování svých osobních údajů;
 • právo na opravu osobních údajů, pokud jsou údaje vedeny nepřesně;
 • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“);
 • právo na omezení zpracování osobních údajů;
 • právo vznést vůči Správci námitku proti zpracování osobních údajů;
 • práv nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování (s výjimkami). 

Vedle toho má subjekt údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je: 

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

E-mailová adresa: posta@uoou.cz

Zákazníci mají právo se na společnost PHOENIX CONTACT, s.r.o. jakožto Správce obracet se všemi dotazy týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů a uplatňovat u Správce svá práva subjektů údajů, a to:

 • písemně formou dopisu / oznámení na adresu sídla Správce, Kontaktní místo pro ochranu osobních údajů: 

PHOENIX CONTACT, s.r.o. 

se sídlem Dornych 54/47, Trnitá, 617 00 Brno; 

 • elektronicky na e-mailovou adresu marketing.cz@phoenixcontact.com;
 • telefonicky na tel. čísle: +420542213401.

Co přináší elektromobilita a jak se jí dá využít spolu s obnovitelnými zdroji?

Vyžádejte si náš e-book o emobilitě.

  Váš e-mail byl úspěšně odeslán.