Zpět na seznam článků

Dotace a elektromobilita

Na základě ankety uskutečněné na LinkedIn profilu Petra Beneše vzešlo několik nápadů a podnětů, které fanoušky a zájemce o elektromobilitu nyní nejvíce zajímají. Ve vzájemném rozhovoru se proto navzájem vyzpovídali Petr Beneš a ředitelka ČSOB Leasing Barbara Řimánková. Dnes vám přinášíme první část rozhovoru a společně s tím pohled na elektromobilitu a dotace ze strany ČSOB Leasing.

Jaké dotace na pořízení elektromobilu jsou v současnosti vypsané? Jaká je maximální výše dotace?

Aktuálně mohou dotace na pořízení elektromobilu a dobíjecí stanice/dobíjecího bodu (wall-boxu) využít obce, kraje a organizace jimi zřizované, mezi které patří např. školy, výzkumné organizace nebo technické služby měst a obcí, ale i nestátní neziskové organizace nebo církve. Podpora je poskytována ve formě fixní (dané) částky na konkrétní typ vozidla, s maximální hranicí 50 % způsobilých výdajů (pořizovací cena vozu bez DPH). V případě, že žadatel plánuje náhradu stávajícího vozidla na fosilní palivo, může být poskytovaná podpora navýšena o 20 %. U dobíjecích stanic je podpora fixní/neměnná, bez ohledu na výši způsobilých výdajů, a to 30 000 Kč/dobíjecí bod. Dobíjecí infrastrukturu není možno pořizovat izolovaně, ale vždy pouze v kombinaci s elektrovozidlem.

Uvedete příklad možné dotace?

Pokud si např. obecní úřad bude chtít pořídit standardní osobní vozidlo (kategorie M1), náleží mu podpora max. 300 000 Kč (daná částka). V případě, že cena vozu bude nižší než 600 000 Kč bez DPH, pak dotace představuje 50 % z udané kupní ceny bez DPH. S výměnou vozidla na konvenční pohon lze podporu navýšit na 360 000 Kč (zmíněných + 20 %). Pokud obec instaluje i wall-box, zvedne se dotace na projekt ještě o 30 000 Kč. 

Jaké jsou dotační možnosti pro veřejnost?

Občané mohou využít dotaci na dobíjecí místo (wall-box) z programu Nová zelená úsporám, kdy lze podpořit max. 2 dobíjecí body na rodinný dům a výše podpory představuje až 30 000 Kč/dobíjecí bod. Jakoukoli podporu na pořízení elektromobilů stát zatím občanům nenabízí.

Takže podpora elektromobility je směrována primárně do veřejného sektoru?

Zatím to tak je. „Elektromobilita“ ale nejsou jen osobní vozidla a ráda zmiňuji, že jsou aktuálně otevřeny ještě výzvy z IROP, a to Výzva č. 27 a Výzva č. 28 – Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu. Dotace jsou určeny na nákup nových silničních bezemisních vozidel (elektrobusů a autobusů využívajících vodík či biometan v kombinaci s CNG/LNG), nových drážních vozidel (tramvají nebo trolejbusů) a pořízení inteligentních dopravních systémů. Oprávněnými žadateli jsou kraje, obce a dopravci na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících. První výzva vymezuje podporu pro méně rozvinuté regiony, druhá pro přechodové regiony. Výše podpory je shodná, a to až 85 % ze způsobilých výdajů projektu. Liší se pouze rozdělení zdrojů v rámci poskytované podpory. Ve všech výše uvedených případech se jedná o zjednodušenou interpretaci, žadatelé musí vždy splnit obecné i specifické podmínky dané výzvy.

Vím o případech, kdy firma raději nepožádala o dotaci, odradila je složitost žádosti…

Správně požádat o dotaci a zároveň naplnit podmínky je svým způsobem umění a vyžaduje odbornost, pečlivost a profesionalitu. U nás v ČSOB Leasing evidujeme velkou poptávku po našich službách dotačního poradenství, což potvrzuje kvality našich expertů v této oblasti.

Žadatel musí vždy splnit kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti projektu, např. spadat do skupiny oprávněných žadatelů, do podporovaného oboru, vyplnit žádost správným způsobem v určeném systému a nově respektovat podmínky DNSH (Do No Significant Harm). Ve specifických podmínkách pak dochází např. k výčtu podporovaných předmětů/aktivit, vymezení délky realizace a ukončení projektu. V rámci soutěžních výzev pak musí žadatel dosáhnout na minimální bodovou hranici určenou pro poskytnutí podpory. Platí, že čím více bodů v rámci hodnotících kritérií, tím větší je šance na úspěch.

Jak dlouho trvá vyřízení dotace, jaké dokumenty k tomu potřebuji?

Je těžké generalizovat, ale pokud bychom měli provést srovnání např. v rychlosti administrace/posouzení dotační žádosti na straně poskytovatele, pak by, na základě naší zkušeností z minulého dotačního období, vycházel lépe veřejný sektor – tam se doba od podání žádosti k vyjádření, zda žadatel uspěl či nikoli, pohybovala v řádu týdnů. U podpory pro podnikatele byla tato časová nika výrazně delší (v řádu měsíců), a to i v případě, že výzva nebyla vypsána jako kolová/soutěžní, ale jako průběžná. Toto je dáno nejen složitějším systémem pro editaci žádosti, rozsáhlejším požadovaným popisem projektu a daným systémem hodnocení, ale také větším množstvím nutných příloh, mezi které patří doložení výkazů společnosti či potvrzení o různých skutečnostech ve vztahu ke státním institucím (typicky bezdlužnosti), ale nejen k nim (přílohy potvrzující finanční zdraví žadatele, že žadatel není podnikem v obtížích atd.). Jak už jsem zmínila, klient musí předložit i popis / podnikatelský záměr v rámci projektu, specifikovat výstupy a přínosy. K tomu je nutné, aby měl jasnou představu o pořizované investici – v případě vozidla například alespoň provedený cenový marketing (výstup z konfigurátoru), v případě dobíjecí infrastruktury je ideální projednat záměr s odborníky a předběžně nechat posoudit možnost instalace uvažované technologie. S velkým zjednodušením mohu říci, že vyřízení dotace do 2 měsíců považujeme za velmi rychlé, vyřizování trvající déle než půl roku naopak za spíše jedno z výrazně pomalejších. Většina dotací se co do rychlosti vyřízení pohybuje někde v tomto pásmu. 

Když vás požádám o pomoc s vyřízením dotace, co za mě zařídíte?

Zajistíme dotační audit, což si představte jako identifikaci vašeho potenciálu jakožto žadatele a zamýšleného projektu = šance na získání dotace v rámci konkrétního dotačního programu, zpracování projektu, editaci dotační žádosti do odpovídajícího systému a její podání, včetně všech povinných příloh a komunikace s poskytovatelem, až do momentu vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

Jako hlavní výhodu pro klienta vnímáme snížení administrativy související s dotačním projektem na minimum, a to díky podání žádosti a zajištění financování, včetně případného pojištění, v rámci služby ze strany ČSOB Leasing.

Kolik mně vaše pomoc bude stát? 

Cena za zpracování dotační žádosti se odvíjí od podmínek/složitosti požadovaných náležitostí konkrétního dotačního titulu a rozsahu poskytovaných služeb. Na otázku nejde přímo odpovědět, cena je vždy stanovována individuálně.

Barbara Řimánková, členka představenstva a obchodní ředitelka ČSOB Leasing

Kolik financí zbývá v dotačních programech na pořízení elektromobilu (plus nabíječky)? 

Co se týče aktuálně otevřené dotační Výzvy č. 3/2022: Ekomobilita, tak v ní je připraveno celkem 600 milionů Kč. Příjem žádostí potrvá do 15. 12. 2023. Průběžný stav vyčerpání prostředků MŽP nezveřejňuje. 

V rámci Specifického cíle 6.1 IROP 2021-2027, Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství, je k dispozici celkem 20,4 miliard Kč, které mají být distribuovány do celkem 6 aktivit představujících následující procentuální zastoupení: VOZIDLA = 34,6 % (cca 7,05 miliard Kč), CYKLODOPRAVA = 23,2 %, MULTIMODALITA = 15,2 %, BEZPEČNOST = 13,8 %, TELEMATIKA = 6,8 %, STANICE = 6,4 % (cca 1,3 miliardy. Kč). Z tohoto rozpočtu by mělo být pořízeno zhruba 570 vozidel pro veřejnou dopravu a cca 115 plnicích/dobíjecích bodů. V rámci vypsaných výzev známe stav naplnění k 14. 11. 2022, který představuje 125 % u Výzvy č. 27  a 100 % u Výzvy č. 28, přičemž v současné době probíhá hodnocení. Ukončení příjmu žádostí bylo v obou případech plánováno na 31. 8. 2023, ale vzhledem k velkému zájmu žadatelů bude zřejmě příjem ukončen dříve.

Strategii na podporu budování veřejné infrastruktury pro vozidla na alternativní paliva má i Ministerstvo dopravy, kdy pro aktuální dotační období je zamýšlená alokace 6 miliard Kč. Podpora by měla sloužit k realizaci rychlodobíjecích i běžných dobíjecích bodů a vodíkových stanic.

Vidíte signály, že dotace na elektromobil a nabíjecí infrastrukturu budou vypsané i pro veřejnost?

Zatím se rýsuje program – formou finančních nástrojů pro podnikatele, který by podpořil využívání elektromobilů za účelem podnikání. O podpoře pro občany zatím bohužel žádné informace nemáme. Tito mohou ale využít rozhodně zajímavé podpory např. leasingových společností, které financování pořízení elektromobilů zpravidla zvýhodňují, např. ČSOB Leasing nabízí zákazníky velmi oblíbený produkt Půjčka na auta s čistou energií.

Pokud bych chtěl dotaci na pořízení rychlonabíjecí stanice, mám v současnosti šanci? 

Samostatné dotace k rychlonabíjecím stanicím pro podnikatele nejsou. Pro spotřebitele jsou možné v rámci programu Nová zelená úsporám do výše 30 000 Kč, pro municipality jen s pořízením vozidla.

V jakém případě má smysl uvažovat o dotaci na čistou mobilitu? 

V každém! (úsměv) Vždy má smysl prozkoumat všechny aktuální dotační možnosti a aktuální nabídku produktů na trhu. A my vám v tom rádi pomůžeme. (úsměv)

Vidíte zvýšený zájem o financování elektromobilů (bez uvažování dotace)? 

Ano. Naše Půjčka na auta s čistou energií je svými parametry atraktivní, a to včetně zajímavého pojištění. Zájem o ni a její meziroční nárůst je velký. A také podnikatelský sektor pořizuje více elektromobilů v rámci svých politik odpovědnosti k životnímu prostředí a v reakci na evropskou politiku čisté mobility.

Vy, jakožto ČSOB Leasing, jste velmi aktivní v oblasti udržitelnosti.

V oblasti financování chci rozhodně zmínit naši Půjčku na auta s čistou energií a dále financování elektrovozidel a dobíjecích stanic se zvýhodněným úročením ve spolupráci s Evropskou investiční bankou (EIB).

Pro naše zákazníky máme také připraven produkt financování FVE pro výrobní účely – což podporuje energetickou nezávislost našich klientů. Naše dotační poradenství má přesah i do jiných oborů, jeden příklad za všechny je podpora udržitelného zemědělství.

Co se týče skupiny ČSOB, doporučujeme sledovat stránky: https://www.csob.cz/portal/csob/spolecenska-odpovednost/odpovedne-podnikani/pro-prirodu

Můžete mně pomoci i s půjčkou/poradenstvím na udržitelné projekty? 

Ano, určitě. I kdyby nevyhověly aktuálním dotacím, nebo programu EIB, najdeme optimální řešení financování a pojištění. Dokonce spolu s našimi klienty prověřujeme, zda jejich aktuální podnikání nepoškozuje životní prostředí a hledáme cesty, jak toto změnit – např. v energetické soběstačnosti (FVE, kogenerační jednotky, náhrada závislosti na uhlí nebo plynu alternativními zdroji), mobilitě (elektrovozidla, elektrovozíky), výrobních strojích s menší náročností na energie a vyšší efektivností. Ve spolupráci s kolegy z naší sesterské společnosti ČSOB Advisory také klientům poskytujeme poradenství v oblasti výpočtu jejich uhlíkové stopy a tvorby strategie k jejímu snížení. 

Partneři projektu

Všichni partneři

Co přináší elektromobilita a jak se jí dá využít spolu s obnovitelnými zdroji?

Vyžádejte si náš e-book o emobilitě.

    Váš e-mail byl úspěšně odeslán.